Ponuka

Špeciálne činnosti v  stavebníctve

Ostatné činnosti

Stavebná činnosť

Čo je to sanácia po požiari a vode?

Sanácia je komplex úkonov vedúci k čo najefektívnejšiemu a najšetrnejšiemu riešeniu problému s likvidáciou škôd spôsobených živlami (oheň, voda).

Oheň

V prípade škôd spôsobených ohňom sa jedná o sled pracovných postupov, ktoré vedú v prvom rade k  zabezpečeniu poškodeného objektu proti následným škodám. Jedná sa o škody spôsobené chemickými látkami vznikajúcimi pri horení vybavenia objektu a  technológií. Najmä však vzniknutých pri horení plastov ako je PVC, ktoré je súčasťou väčšiny výrobkov z plastu. Pri dokonalom zhorení PVC, PET či PP vznikajú plyny nasýtené veľkým množstvom jedovatých látok. Po uhasení vzniká kondenzovaná para, v ktorej tieto látky menia skupenstvo na kvapalné a  reakciou sa menia na zlúčeniny kyseliny soľnej a  chlorovodíkovej, ktoré sa následne usadzujú v  konštrukciách, na technológiách a vybavení objektov, kde spôsobujú koróziu. Tieto korozívne procesy z  dlhodobého hľadiska zapríčiňujú znižovanie pevnosti kovových súčastí budov a môžu viesť až k  havarijným stavom. Ďalším nebezpečenstvom sú usadeniny splodín horenia ako je popol alebo chlór v pevnom skupenstve. Tieto látky majú neblahý vplyv na ľudský organizmus. Spôsobujú rôzne alergické reakcie, ekzémy, respiračné ochorenia, poškodenie zraku. Z  dlhodobého hľadiska môže viesť prítomnosť týchto látok v  objekte aj k  chronickým ochoreniam kože, pľúc (astma, chronický zápal priedušiek a pľúc) a  v neposlednom rade môžu spôsobovať aj rakovinu. Všetky nebezpečné látky je potrebné odstrániť. Preto je potrebné venovať odbornej sanácii veľkú pozornosť a  nepodceňovať riziká, ktoré môže neodborný zásah v  objektoch poškodených ohňom vyvolať. Nechajte si pomôcť odborníkmi z bau Ecosan.

Voda

Poškodenie objektu vodou nesie taktiež veľa rizík. Medzi tie najzávažnejšie patrí poškodenie konštrukcií objektu a to najmä pri záplavách a povodniach. V  tomto prípade je nutná rýchla a odborná pomoc pri likvidácii pozostatkov záplavy alebo povodne. Ide hlavne o odstránenie vody a bahna, ktoré pôsobia na konštrukcie tlakom. Ďalej je potrebné odstrániť pozostatky chemikálií alebo potravín, ktoré sa dostali do styku so záplavovou vodou. Je potrebné zabrániť riziku vzniku plesní, choroboplodných zárodkov spôsobujúcich rôzne ochorenia a predísť kontaminácii okolia a spodných vôd. Obráťte sa na našu firmu, a  my vyriešime všetky problémy za Vás.

Čo robiť po vzniku škôd?

Ak zvolíte ako svojho partnera firmu bau Ecosan s.r.o., postaráme sa o obnovu Vášho majetku a všetko uvedieme do pôvodného stavu. Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme zachovali a  zachránili čo najväčšie množstvo Vášho majetku a tým znížime Vaše náklady spojené s obnovou. Pomôžeme Vám s  prípravou podkladov pre poisťovňu. Nenechajte sa pohltiť slzami a beznádejou. Nečakajte ani minútu. Bez váhania nás kontaktujte a my okamžite podnikneme kroky k rýchlemu riešeniu Vašej situácie.

Komplexné riešenie na kľúč

Firma bau Ecosan Vám ponúka komplexné riešenie sanácie škôd po požiaroch formou dodávky na kľúč. Nie je podstatné, či je škoda malého rozsahu, väčšieho rozsahu, alebo dokonca škoda totálna. Náš systém komplexného riešenia využíva znalosti našich profesionálnych partnerov v oblasti dodávania a výroby nábytku, servisnej a  dodávateľskej činnosti IT, v oblasti servisu a dodávania technológií ako napríklad klimatizácií a  vetrania, elektroinštalácií a EZS, stavebnej dodávateľskej činnosti, či meraní a ich vyhodnocovania. Celý komplex týchto činností Vám ponúka bezstarostné riešenie Vašej situácie bez zásahu externých dodávateľov, čo znamená, že všetko máte z  jednej ruky a  nemusíte sa starať o inžiniering a kontrolu viacerých subjektov. Tým sa vyhýbate problémom, ktoré v budúcnosti môžu spôsobovať nepríjemnosti. Jednoducho máte všetko na jednom papieri a  akékoľvek situácie riešite len s jedným dodávateľom. Pripravíme Vám podklady pre bezproblémové riešenie poistnej udalosti a pomôžeme Vám aj pri komunikácii s Vašou poisťovňou. Týmto prístupom dokážeme spoločnými silami znížiť náklady na odstránenie škôd a  taktiež eliminovať celkový dopad udalosti na Váš život. Urýchlime návrat do bežného životného cyklu, práce alebo obnovenia výroby. Spoločnými silami celý problém vyriešime.

Ako postupovať po uhasení požiaru

V  žiadnom prípade sa v  najbližších hodinách nezdržujte v objekte, pretože splodiny horenia vykazujú aj niekoľko hodín po uhasení vysokú toxicitu. Tieto toxické látky ostávajú v stavebných konštrukciách a vo vybavení aj niekoľko rokov, preto sa nesnažiť zachraňovať veci ako napr. potraviny, oblečenie, lieky alebo hračky. Toxické látky je potrebné z  konštrukcií odborne odstrániť, aby po rekonštrukcii nespôsobovali technické problémy (korózia, statika) a zdravotné problémy (ekzémy, astmu, rakovinu a  iné.) Mydlová voda nepomáha! Neskúšajte funkčnosť elektrických zariadení! Sadze sú vodivé a môžu spôsobiť skrat a  zariadenie nenávratne zničiť, alebo môžu spôsobiť ďalší požiar. Preto okamžite zavolajte odbornú sanačnú firmu, ktorá disponuje technológiou na odstraňovanie škôd po požiaroch. Jednou z nich je aj naša firma bau Ecosan s.r.o. tel.: +421  918 890491, e-mail: info@ecosan.sk. Sanačná firma začne Váš problém okamžite riešiť. Ak ste poistený, oznámte škodovú udalosť vašej poisťovni. Poisťovne odborné sanačné práce hradia z  Vášho poistenia..